Hus

Boken om el och elsäkerhet

Vad är elkvalitet? Hur fungerar proppsäkringar och jordfelsbrytare?
Vad menas med smarta elnät och mikroproduktion? Hur fungerar en solcell?
Vi har skrivit en bok för alla som vill lära sig mer om el, elsäkerhet och elektromagnetiska fält.


                  
Elkvalitet Glappkontakt medför brandfara
Elektromagnetisk strålning

El

Huvuddelen av boken handlar om eldistribution, utrustningen i elnäten, smarta elnät, mikroproduktion med sol-, vind-, och vågenergi, om jordning, elcentraler, säkringar, vagabonderande strömmar, potentialutjämning och elkvalitet. Boken illiustrerar t.ex. hur en solcell fungerar, vad som får en proppsäkring att lösa ut och hur ett relä fungerar.

Denna del innehåller även traditionella belysningskopplingar,automation, symboler för elinstallationer och ett exempel på dimensionering av elcentralens ledningar.

Elsäkerhet

Under begreppet elsäkerhet förklaras vad som menas med elolycka, på vilka sätt el är farligt, hur man kan förebygga elolyckor, vad man bör göra vid en elolycka, samt visar exempel på fel i en elanläggning och vilka risker dessa medför.

Vi går igenom hur en jordfelsbrytare fungerar, IP- och skyddsklasser, terminologi, regelverk, auktorisationer samt vilka elarbeten man får utföra själv.


Elektromagnetiska fält

Boken täcker även elektriska fält och magnetfält, hur dessa uppstår och hur de kan reduceras. Vi tar upp växlande och statiska fält, elektromagnetisk strålning och vilka faktorer som avgör hur vi påverkas av den, t.ex. strålningstäthet och energimängd.

Radiofrekvent strålning såsom mikrovågor kan innebära hälsorisker. För den som vill följa försiktighetsprincipen finns råd om hur man kan minska exponeringen.  © 2018 AvZ Design